URSA își susține partenerii - ediția 2020

01.04.2020

În perioada 01.05.2020 - 30.06.2020, se derulează campania "URSA susține partenerii", adresată tuturor persoanelor juridice române care achiziţionează produsele din gama URSA GLASSWOOL si URSA TERRA.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“URSA sustine partenerii - 2020”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania promoţională “URSA sustine partenerii - 2020”  (în continuare “Campania”) este organizată de URSA ROMANIA SRL, cu sediul social in Bd. Ficusului nr. 14A, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/15730/2013, CUI 15439374, tel. 0212690664, fax 0212690664, (denumită în continuare “Organizator”). Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane în oricare dintre următoarele modalități:
a. publicarea pe site-ul web www.ursa.ro,
b. în baza unei solicitări pe e-mail, la adresa assistance.romania@ursa.com, între orele 09:00-17:00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 2,
c. trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul Regulament Oficial, urmând că astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări.


SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Campania se va desfăşura în perioada 01.05.2020 – 30.06.2020, pe întreg teritoriul României.


SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este adresată tuturor persoanelor juridice române, care achiziţionează produsele din gama URSA GLASSWOOL si URSA TERRA (astfel cum acestea sunt definite în Secţiunea 4 de mai jos), în perioada Campaniei, de la Organizator.
Pentru a participa la campanie, este necesară înscrierea prin e-mail la adresa assistance.romania@ursa.ro și  furnizarea datelor: Denumire societate, Nume și prenume, Număr de telefon, target-ul lunar la care se angajeaza pentru luna mai, respectiv iunie 2020 (target-ul va exprima volumul produselor din gama URSA GLASSWOOL si URSA TERRA, achizitionate in fiecare din lunile respective).
Participantul va beneficia de contorizarea achizițiilor începând cu data de 01 mai 2020 si pana la data incheierii campaniei.


SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
La aceasta campanie promoțională vor participa produsele din gama URSA GLASSWOOL si URSA TERRA, din oferta generală a companiei URSA ROMANIA.


SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
În această campanie vor fi luate în calcul toate achizițiile de produse incluse în program (menționate in secțiunea 4), începând cu data de 01.05.2020, pana la data de 30.06.2020 inclusiv.
La incheierea campaniei, organizatorul va transmite clientilor care au atins targetul total facturat prevazut la sectiunea 3 de mai sus.


SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
La incheierea fiecarei luni a campaniei, pentru targetul total facturat, clientul va primi un numar de tichete cadou in valoare de 10 lei, dupa urmatoarea schema:
-    2 (doua) tichete cadou, a 10 lei fiecare, pentru fiecare palet achizitionat din produsul URSA PLUS GEMINI
-    4 (patru) tichete cadou, a 10 lei fiecare, pentru fiecare palet achizitionat din orice alt produs URSA, in afara de familia de produse URSA DF42 (URSA PLUS).
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani; în cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR
Premiile vor fi expediate participantului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la confirmarea îndeplinirii condițiilor de validitate prevăzute în Secțiunea 8 de mai jos.


SECȚIUNEA 8. CONDIȚII DE VALIDARE
Pentru ca un participant să fie considerat câștigător, trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:
1. Să achiziționeze în perioada campaniei produsele participante, menționate în Secțiunea 4.
2. Să realizeze target-ul menționat în Secțiunea 3.
3. Să fi achitat pana la data solicitarii premiului  toate facturile emise de Ursa Romania pana la termenul scadent stipulat in documentele de plata sau contract.


SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN
Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.
*Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile, exonerează de răspundere partea care o invoca, pe durata de existență a cazului de Forța Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.
În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente:
a) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
b) orice act normativ care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care determină modificarea termenilor acestuia în așa măsură încât campania nu mai poate continua.
Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care invoca forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.


SECȚIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanțele judecătoreşti competente de la sediul Organizatorului.
Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa sediului social al Organizatorului, menționată la Secțiunea 1 a prezentului Regulament Oficial sau la adresa de email asistance.romania@ursa.com în termen de maxim 2 (două) săptămâni de la data încheierii Campaniei. După aceasta dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestaţie.


SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la aceasta Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul Oficial este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.ursa.ro, pe baza unei solicitări pe e-mail, la adresa assistance.romania@ursa.com, de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei sau trimițând o scrisoare la sediul Organizatorului. Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator.